Tekstas:
Images:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Bendra informacija
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ yra licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju bendrovės transportu. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose:

 • Vilniuje – bendrovės administracija, atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Klaipėdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;
 • Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

„Toksika“ pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.

Mūsų privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Istorija

1992 11 09 Šiaulių m. valdybos potvarkiu įkurta VĮ “Toksika“ (steigėjai – Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. sav., AB „Stumbras“, AB „Elnias“, AB „Nuklonas“, AB „Tauras“).

1995 03 13 VĮ „Toksika“ perregistruota  į UAB „Toksika“.

2002 04 12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti pavojingųjų atliekų tvarkymo prioritetai ir principai. Lietuvos pavojingųjų atliekų tvarkymo centrinės bazės statybai buvo pasirinktas UAB „Toksika“ Šiaulių filialas.

2003 12 22 Europos Komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (projekto Nr. 2003LT/16/P/PE/017), pasirašytas finansinis memorandumas dėl projekto finansavimo ES Sanglaudos fondo, LR biudžeto ir „Toksikos“ lėšomis. Svarbiausias projekto komponentas – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio (PADĮ) statyba.

2004 07 01 Remiantis LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 395 ir UAB „Toksika“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu, įvykdytas bendrovių „Toksika“, „Klaipėdos toksika“, „Švarus Vilnius“ ir „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“ sujungimas reorganizavimo būdu.

2009 11 26 Uždarytas Šiaulių rajone, Aukštrakiuose, veikęs odų pramonės atliekų sąvartynas, kuriame sukaupta apie 123 000 kub. m kietųjų ir skystųjų atliekų. Uždaryto sąvartyno monitoringą kelis dešimtmečius vykdys UAB „Toksika“.

2010 11 11 Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) „Toksikai“ išduotas terminuotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas pavpjingųjų atliekų deginimo įrenginio paleidimo ir derinimo darbams atlikti.

2013 05 03 „Toksika“ kartu su UAB „Žalvaris“, VŠĮ „Grunto valymo technologijos“, UAB „Biocentras“ ir UAB „Biocentras SE“ įsteigia Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociaciją (PATVA).

2013 06 07 Pasirašyta projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno statyba“ (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021) finansavimo ir administravimo sutartis.

2013 12 11 LR ūkio ministro įsakymu „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS) ir Šiaulių regioninė pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė priskirti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams.

2014 05 19 Išduotas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140519-00072, patvirtinantis, kad įrenginys yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami deginimo pajėgumai – 8000 tonų per metus).

2014 06 26 Su pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos rangovu „Hafner SRL“ ir statybos-remonto UAB „Senovė“ pasirašyta darbų priėmimo pažyma, patvirtinanti, kad deginimo įrenginio statybos darbai yra baigti ir bendrovė juos priima. Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys pradėtas eksploatuoti.

2014 12 19 Pradėjus eksploatuoti pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį, Aplinkos apsaugos agentūros „Toksikai“ anksčiau išduotas terminuotas TIPK leidimas pakeistas į neterminuotą leidimą Nr. T-Š.9-3/2014.

2015 11 11 Atlikus pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklos keitimų poveikio aplinkai vertinimą, „Toksikai“ išduotas naujas TIPK leidimas Nr. T-Š.9-14/2015, kuriuo iki 1200 kg/val. padidinta leidžiama deginti pavojingųjų atliekų norma, išplėstas leidžiamų deginti atliekų sąrašas, įteisintas atliekų naudojimo būdas R1 (naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti) ir kt.

2015 11 26 Išduotas pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-151126-00230, patvirtinantis, kad sąvartynas yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami tvarkymo pajėgumai – 9000 tonų per metus). Sąvartynas pradėtas eksploatuoti.

2015 12 23 Priimtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas, kuriuo sąvartynų operatoriai nuo 2016 m. sausio 1 d. įpareigoti mokėti mokestį už aplinkos teršimą. Ypač didelis mokestis nustatytas pavojingųjų atliekų sąvartynų operatoriams.

2016 09 01 Bendrovėje įdiegti freono atliekų tvarkymo pajėgumai, tai leido tapti vienintele įmone Lietuvoje, galinčia tinkamai sutvarkyti freono atliekas.

2017 04 27 Priimtas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 5 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo sąvartynų operatoriai nuo 2018 m. sausio 1 d. atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą, pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinant po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusius dugno ir lakiuosius pelenus.

2018 02 27 Aplinkos apsaugos agentūrai patvirtinus naująjį techninį reglamentą, įteisinta „Toksikos“ pasiūlyta efektyvi lakiųjų pelenų (atliekų, susidarančių deginant pavojingąsias atliekas) stabilizavimo, prieš juos pašalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne, technologija. Per pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo laikotarpį sukaupti lakieji pelenai pradėti šalinti pavojingųjų atliekų sąvartyne.

2018 12 31 Aplinkos apsaugos agentūrai pavirtinus naująjį techninį reglamentą, „Toksikos“ Šiaulių filialas gavo leidimą taikyti atliekų naudojimo būdą R10 (paruošimas naudoti pakartotinai). Šis būdas bus taikomas siekiant pakartotinai panaudoti atliekų pakuotes, įskaitant plastikinių konteinerių panaudojimą, deginimo atliekoms (lakiesiems pelenams) šalinti pavojingųjų atliekų sąvartyne.

2019 07 31 „Toksikos“ Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialai išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Panaikinusi filialus, įmonė tęsia veiklą vieno juridinio asmens – UAB „Toksika“ – vardu.

2019 09 25 Verslo dienraštis „Verslo žinios“ nominavo „Toksiką“ 2019 metų „Gazele“ už spartų finansinių rezultatų augimą 2016 – 2018 metais.

2019 12 10 Aplinkos apsaugos agentūra pakeitė „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio TIPK leidimą ir tuo leido įmonei padidinti deginimo įrenginio našumą nuo 8000 t iki 10 000 t per metus. Padidėjus našumui, „Toksika“ įsipareigojo nedidinti metinio leidžiamo išmesti teršalų kiekio.

2019 12 20 „Toksika“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūra tinkamai ir visiškai įvykdė savo įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu dėl finansinės pataisos ir priskaičiuotų delspinigių sumokėjimo bei priteistų nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (2020 01 30 šalys pasirašė patvirtinimą dėl abipusių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo).

2020 01 10 Sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ išdavė sertifikatą, patvirtinantį „Toksikos“ vadybos sistemos atitiktį LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimams.

2020 01 14 Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naujosios redakcijos „Toksikos“ įstatus.

2020 03 17 „Toksika“ Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijai pranešė baigusi visus gaisravietės Alytaus padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ tvarkymo darbus. Per penkis mėnesius „Toksika“ sutvarkė didelę gaisravietę, kurioje reikėjo išrūšiuoti degėsius, atskirti gelžbetonį, metalo konstrukcijas ir kitas atliekas, išvežė beveik 8230 tonų po gaisro susidariusių pavojingųjų atliekų.

Turimi leidimai
 • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
 • TIPK Nr. T-V.7-21/2016 (Vilniaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
 • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)