Tekstas:
Images:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas

Nepriklausomi valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį, kuris apskaičiuojamas ir skiriamas vadovaujantis „Uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ valdybos  nario, kuris nėra valstybės tarnautojas ar Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojas, atlygio už jo veiklą valdyboje vietoje tantjemų arba kartu su tantjemomis skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu“, patvirtintu UAB „Toksika“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. sausio 24 d. Atlygį nepriklausomiems valdybos nariams, vadovaudamasis minėtąja tvarka, skiria visuotinis akcininkų susirinkimas.

2018 m. gruodžio 17 d. „Toksikos“ valdyba patvirtino svarbiausius bendrovės darbuotojų atlygio sistemos dokumentus, kurie įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.:

  • UAB „Toksika“ darbuotojų atlygio politiką,
  • UAB „Toksika“ darbuotojų atlygio nustatymo tvarką.

Politikoje ir tvarkoje aprašytos atlygio sistemos principinės nuostatos, išskirtos keturios atlygio dalys ir aprašyta kiekvienos iš jų nustatymo ir mokėjimo tvarka. Pagal patvirtintą politiką ir tvarką, darbuotojų atlygį gali sudaryti tokios dalys:

  • pastovioji atlygio dalis (PAD),
  • kintamoji atlygio dalis (KAD),
  • kitas piniginis atlygis (KPA),
  • kitos naudos (KN).

Remiantis politika ir tvarka, bendrovės vadovui PAD nustato valdyba, laikydamasi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos generalinio direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos. Kitiems aukščiausiojo lygmens vadovams PAD nustato bendrovės vadovas, suderinęs su valdyba. Visiems kitiems vadovams ir darbuotojams PAD nustato bendrovės vadovas valdybos patvirtintų PAD rėžių ribose.

Remiantis politika ir tvarka, KAD skiriama ir jos dydis nustatomas vadovaujantis iš anksto apibrėžtais pamatuojamais kriterijais (tikslais), atsižvelgiant į jų įvykdymo faktą ir laipsnį. Aukščiausiojo lygmens vadovams KAD nustatoma visiems metams, atsižvelgiant į pasiektus praėjusių metų tikslus, o visiems kitiems darbuotojams – vienam mėnesiui, atsižvelgiant į pasiektus tikslus per praėjusį mėnesį. Aukščiausiojo lygmens vadovų KAD tvirtina valdyba, o visų kitų darbuotojų – bendrovės vadovas.

Tiek KPA, tiek KN skiriamos tik griežtai laikantis patvirtintos tvarkos, kurioje aprašytos aiškios ir objektyvios šių atlygio dalių skyrimo priežastys ir taisyklės.

Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis

Bendrovės vadovo mėnesinę algą nustato valdyba, vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Dėl UAB „Toksika“ generalinio direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nustatyta tvarka. Generalinio direktoriaus mėnesinę algą sudaro:

  • pastovioji dalis – koeficientu (Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais), atsižvelgiant į įmonės kategoriją (IV);
  • kintamoji dalis – procentais nuo pastoviosios dalies (neviršijant 95 % nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio), atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus rezultatus.

Generalinio direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,7.

Generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamajai daliai 2020 metais nustatyti valdyba 2019 m. pradžioje patvirtino siekiamus vadovo veiklos 2019 metais rodiklius. Visi rodikliai 2019 metais buvo įvykdyti arba viršyti, todėl 2020 metais valdyba generaliniam direktoriui skyrė didžiausią visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą leidžiamą mėnesinės algos kintamosios dalies dydį – 95 %  pastoviosios algos dalies.

 

Generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamajai daliai 2021 metais nustatyti valdyba 2020 m.pradžioje patvirtino vadovui iškeltus 2020 metų tikslus. Atsižvelgiant į juos bus nustatoma vadovo 2021 metų mėnesinės algos kintamoji dalis, kurį, pasiekus visus tikslus, sudarys 95 % algos pastoviosios dalies.

Vidutinis darbo užmokestis

Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2019 metais sudarė 1 281 343 Eur ir buvo 13 % didesnis negu 2018 metais (siekiant pateikti palyginamus rodiklius, 2018 metų darbo užmokesčio fondo dydis koreguotas taikant darbo užmokesčio perskaičiavimo koeficientą 1,289).

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bendrovėje 2019 metais sudarė 1703 Eur ir buvo 8 % didesnis negu 2018 metais (siekiant pateikti palyginamus rodiklius, 2018 metų vidutinio darbo užmokesčio dydis koreguotas taikant darbo užmokesčio perskaičiavimo koeficientą 1,289).

2019 metais bendrovėje vidutiniškai dirbo 65 darbuotojai – 3 darbuotojais daugiau nei 2018 metais.