Tekstas:
Images:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika

2019 metais UAB „Toksika“ valdyba patvirtino įmonės socialinės atsakomybės politiką. Ši politika yra „Toksikos“ savanoriškas įsipareigojimas kryptingai formuoti tvarią darnaus verslo praktiką, vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ principais, Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos gairėmis ir standarto ISO 26000 „Socialinės atsakomybės gairės“ nuostatomis. „Toksika“ savo socialinę atsakomybę realizuoja vykdydama kryptingą veiklą šiose srityse:

 • saugi aplinkai veikla,
 • darbo sauga ir darbuotojų gerovė,
 • bendruomeniškumas ir atvirumas,
 • visuomenės švietimas.

 

Saugi aplinkai veikla

Mūsų tikslas – saugus ir efektyvus atliekų tvarkymas, kuriant švarią aplinką.

„Toksikos“ svarbiausias veiklos siekis – saugi aplinkai veikla, todėl visi mūsų priimami sprendimai ir kasdienė veikla organizuojama taip, kad būtų didinamas teigiamas (susijęs su pavojingųjų atliekų sutvarkymu) poveikis aplinkai ir mažinamas bet koks galimas neigiamas (susijęs su į aplinką patenkančiu pavojingų medžiagų likučiu) poveikis aplinkai.

Siekis dirbti su kuo mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai dažnai lemia išaugusias sąnaudas (pvz., reagentams, eksploatacijai ir pan.), tačiau užtikrina puikius aplinkosauginius rodiklius. 2019 metais įmonėje atliekamų matavimų duomenimis deginimo įrenginio išmetimai nesiekė nė pusės metinės emisijos normos, o nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai parodė, kad ypač pavojingų dioksinų ir furanų kiekis deginimo įrenginio dūmuose buvo 4–25 kartus mažesnis už nustatytą ribinę normą.

„Toksika“ nemokamai surenka ir sutvarko panaudotą alyvą ir ragina gyventojus, automobilių priežiūros įmones bei savarankiškai dirbančius meistrus atsakingai elgtis su šia atlieka, kurios sudėtyje yra sunkiųjų metalų ir kitų pavojingų medžiagų.

Svarbiausios 2019 metais įgyvendintos iniciatyvos aplinkosaugos srityje:

 • įvykus gaisrui Alytaus padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ ir Alytaus mieste paskelbus ekstremalią situaciją, „Toksika“ itin operatyviai reagavo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus, kuriais įmonei buvo pavesta sutvarkyti gaisravietėje susidariusias pavojingąsias atliekas. Ekstremalios situacijos padarinių šalinimui buvo suteiktas aukščiausio laipsnio prioritetas. 2019 m. lapkričio 8 d. gavus pavedimą tvarkyti atliekas, jas pradėta išvežti jau tą pačią dieną, o lapkričio 11 d. jas jau pradėta deginti „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje. 2020 m. kovo mėnesį gaisravietės pavojingųjų atliekų tvarkymas buvo visiškai užbaigtas;
 • siekiant didinti deginimo įrenginio dūmų valymo sistemos efektyvumą, 2019 metais buvo papildomai sumontuoti ir paleisti į eksploataciją vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrai. Minkšto ir nugeležinto vandens pagalba šlapio valymo sistema daug geriau išvalo dūmus nuo sieros dioksido, druskos rūgšties garų, vandenilio fluorido ir kitų teršalų;
 • 2019 m. lapkričio mėn. buvo atlikti papildomi (neprivalomi) deginimo įrenginio išmetamų teršalų matavimai, siekiant patikrinti pagrindinių dūmų valymo mazgų efektyvumą išvalant gyvsidabrį, kitus sunkiuosius metalus, sieros dioksidą. Gauti rezultatai leido ne tik konstatuoti pavyzdingą aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi, bet ir įvertinti investicijų į emisijų mažinimą efektyvumą;
 • 2019 metais „Toksika“ savo inciatyva, viršydama minimalius veiklai keliamus reikalavimus, siekdama mažinti atliekų potencialiai keliamą pavojų ir galimą neigiamą poveikį aplinkai, Šiaulių padalinyje rekonstravo atliekų ilgalaikio saugojimo sandėlį. Įrengtas visiškai dengtas sandėlis apsaugo atliekas nuo neigiamo saulės, kritulių poveikio, sumažina net mažiausio pavojingų medžiagų patekimo į aplinką, gaisrų riziką. Įrengtas sandėlis priduotas komisijai 2020 m. kovo mėnesį;
 • įsigyti 2 el. paspirtukai Šiaulių padalinio darbuotojams judėti padalinio teritorijoje, kurios plotas siekia 10 ha. Paspirtukai kraunami deginant atliekas pagaminta elektros energija.

 

 

Darbo sauga ir darbuotojų gerovė

Mūsų tikslas – užtikrinti saugų darbą ir puoselėti ilgalaikius darbo santykius.

Saugios darbo aplinkos darbuotojams užtikrinimas yra tarp svarbiausių „Toksikos“ prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. 2019 metais įmonė įdiegė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kurios atitiktį LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimams įvertinusi sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ 2020 m. sausio mėn. išdavė atitiktį standarto reikalavimams patvirtinantį sertifikatą. Įdiegta sistema padeda identifikuoti ir valdyti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas, užtikrina efektyvų saugos ir sveikatos valdymą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Nuolatos bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie „Toksikoje“ dirba dvejus arba daugiau metų – ir papildomu sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką įmonėje yra atsakingi aukščiausio lygmens vadovai.

Svarbiausios 2019 metais įgyvendintos iniciatyvos darbo saugos ir darbuotojų gerovės srityje:

 • įgyvendinant darbuotojų atlygio politiką, už darbo rezultatus mokama kintama atlygio dalis, taikomas premijavimas – tai užtikrina darbo krūvį atitinkantį atlygį ir motyvuoja darbuotojus siekti kuo geresnių darbo rezultatų bei kuria vertę įmonei;
 • modernizuota darbo aplinka deginimo įrenginio valdymo centre, kuriame darbas vyksta visą parą 7 dienas per savaitę. Aplinka pritaikyta darbo pobūdžiui, pagerinta darbo vietų ergonomika, įrengti kondicionieriai ir kt.;
 • kiekvieną dieną Šiaulių padalinio darbuotojams, nuolatos dirbantiems arti potencialiai pavojingų įrenginių, tiekiami vaisiai;
 • aukštojoje mokykloje studijuojančiam darbuotojui jo prašymu „Toksika“ skiria mokymosi atostogas, paliekant visą darbo užmokestį. Nuostata dėl tokių atostogų suteikimo yra įtrauka į darbuotojų atlygio nustatymo tvarką, ji viršija minimalią LR darbo kodekse numatytą darbdavio pareigą;
 • įsigyti 2 el. paspirtukai Šiaulių padalinio darbuotojams judėti padalinio teritorijoje. Tai leido išvengti potencialiai nesaugių ir aplinkai nedraugiškų kelionių teritorijoje automobiliu ir nepatogių (dėl didelių atstumų) kelionių pėsčiomis.

 

 

Bendruomeniškumas ir atvirumas

Mūsų tikslas – puoselėti atvirumu ir pasitikėjimu grįstus santykius su visuomene ir vietos gyventojais.

„Toksika“ glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų gyvenvietėje – gyvenančių žmonių bendruomene. Įmonė nuolatos informuoja gyventojus apie savo veiklą ir teikia aktualią informaciją, kviečia bendruomenių narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenėms svarbius renginius, dovanoja kompiuterius socialiai remtinoms šeimoms. Kaimynystėje gyvenantiems žmonėms rūpi jų gyvenamosios aplinkos saugumas, todėl „Toksika“ kiekvieną dieną savo interneto tinklalapyje skelbia deginimo įrenginio monitoringo duomenis.

Svarbiausios 2019 metais įgyvendintos iniciatyvos bendruomeniškumo ir atvirumo srityje:

 • 2019 m. lapkričio 5 d. ‘Toksika“ pristatė Šiaulių padalinyje ant pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio sienos dailininko Martyno Aužbikavičiaus nutapytą beveik 300 kv. m paveikslą, atspindintį pavojingųjų atliekų tvarkymo procesą. Šiuo pristatymu buvo pradėta nauja švietimo iniciatyva „Menas tvarkyti atliekas“, kurios tikslas – meno kalba visuomenei pasakoti apie būtinybę tinkamai sutvarkyti aplinkoje susidarančias atliekas. Paveikslo pristatyme dalyvavo 30 žmonių – Šiaulių rajono ir miesto vadovai, greta bendrovės Šiaulių padalinio gyvenančių bendruomenių atstovai, žiniasklaida;
 • 2019 metais „Toksika“ organizavo šešias pažintines ekskursijas Šiaulių padalinyje, kuomet pristatė savo veiklą, atliekų tvarkymo infrastruktūros darbą. Ekskursijose iš viso sudalyvavo 55 asmenys – Šiaulių miesto ir rajono vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Aplinkos ministerijos atstovai su svečiais iš Europos komisijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai, Seimo VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto mokslininkai, kolegos iš Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos;
 • 2019 metais „Toksika“ tęsė tradiciją organizuoti kasmetinį susitikimą su Bridų ir Medelyno gyventojų bendruomenių atstovais. Susitikimo metu „Toksikos“ specialistai papasakojo apie įmonės veiklą, jos rezultatus, aplinkosaugos rodiklius.

 

 

Visuomenės švietimas

Mūsų tikslas – šviesti visuomenę, siekiant, kad atliekos būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai.

„Toksika“ glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) – šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas organizuoja specialistų, dirbančių su pavojingosiomis atliekomis, mokymus. VGTU mokymų dalyviai mokymų metu lankosi bendrovės Šiaulių padalinyje, kur susipažįsta su pavojingųjų atliekų tvarkymo procesu. Kasmet organizuojamos edukacinės ekskursijos moksleiviams, per kurias įmonės specialistai vaikams ir paaugliams pasakoja apie saugų atliekų tvarkymą.

Svarbiausios 2019 metais įgyvendintos iniciatyvos visuomenės švietimo srityje:

 • 2019 m. balandžio mėn. ir lapkričio mėn. „Toksika“ Šiaulių padalinyje priėmė VGTU Aplinkos apsaugos instituto organizuotų mokymų grupes. Mokymuose institutas, dalyvaujant įmonės specialistams, pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas atliekų tvarkymo specialistų programas rengė specialistus, dirbančius su pavojingomis atliekomis. Mokymuose sudalyvavo 29 būsimi atliekų tvarkymo specialistai;
 • 2019 m. vasario mėnesį „Toksika“ baigė įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga inicijuotą ir metus trukusį projektą „Šimtas mokyklų“. Projekto metu įmonė iš 126 mokyklų visoje Lietuvoje nemokamai surinko 26 t pavojingųjų atliekų, mokyklose surengė ekologijos pamokas, suorganizavo 10 ekskursijų, per kurias įmonėje apsilankė 225 mokiniai su mokytojais. Šis projektas paklojo bendrovės nuolatinio bendradarbiavimo su mokyklomis pamatą;
 • 2019 metais buvo organizuotos 5 edukacinės ekskursijos vaikams Šiaulių padalinyje, kuriose sudalyvavo iš viso 101 moksleivis iš Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto, Ukmergės rajono.

 

 

Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija

2019 metais  „Toksikos“ valdyba ir generalinis direktorius patvirtino svarbiausius korupcijos prevencijos, etiško elgesio normų taikymo ir skaidrumo užtikrinimo dokumentus: antikorupcinę politiką, etikos kodeksą, veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarką. Šiais dokumentais  „Toksika“ įsipareigojo, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, nesitaikstyti su korupcija, laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo srityje bei viešai deklaruoja, kad ji netoleruoja neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinių nusikalstamų veikų bei korupcijos pasireiškimo formų.

Politika, kodeksas ir tvarka taikoma visiems „Toksikos“ vadovams, darbuotojams ir valdybos nariams, jų nuostatomis skatinami vadovautis ir „Toksikos“ veiklos partneriai bei kitos suinteresuotosios šalys. Su antikorupcinės politikos, etikos kodekso ir veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos nuostatomis 2019 metais buvo supažindinti visi įmonės darbuotojai. 20 bendrovės darbuotojų 2019 metais dalyvavo vidiniuose bendrovės korupcijos prevencijos mokymuose. Administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose – diskusijose korupcijos prevencijos klausimais. „Toksikoje“ generalinio direktoriaus įsakymu yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Visose „Toksikos“ atliekų priėmimo aikštelėse įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Stebėjimas užtikrina, kad visas atliekas atgabenantis transportas būtų pasvertas įvažiavus į aikštelę ir prieš išvažiuojant iš jos (siekiant užfiksuoti atvežtų ir iškrautų atliekų kiekį). Dar griežtesnei kontrolei Šiaulių padalinyje nuo 2019 m. pabaigos naudojama transporto įvažiavimo į padalinio teritoriją kontrolė. Sistema leidžia identifikuoti kiekvieną į teritoriją įvažiuojantį ir iš jos išvažiuojantį automobilį, fiksuoti atvykimo ir išvykimo laiką bei automobilio svėrimo prieš ir po krovinio iškrovimo duomenis.

Visose atliekų aikštelėse klientams yra sudaryta galimybė atsiskaityti mokėjimo kortele.

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys skatinamos pranešti apie bet kokius politikos, kodekso ar tvarkos nuostatų pažeidimus skiltyje „Korupcijos prevencija“ arba el. pašto adresu skaidrumas@toksika.lt. „Toksikos“  vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą pažeidimą, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių padarinių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir „Toksikos“ vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

 

 

Praneškite apie korupcijos atvejus